• Helder De Schutter is hoofdredacteur van Karakter. Hij is hoogleraar sociale en politieke filosofie verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, waar hij coördinator is van het Centrum voor Politieke Filosofie en Ethiek (RIPPLE). Hij werkt over de morele grondslagen van moedertaalerkenning, natievorming en federalisme. Hij is ook hoofdredacteur van Ethical Perspectives.
  • Manon Buysse (1991) is doctor-assistent aan de KU Leuven, waar ze Engelse taalvaardigheid doceert in de opleidingen Taal- en Letterkunde en Bedrijfscommunicatie. Ze begeleidt ook masterproeven op het snijvlak van (bedrijfs)communicatie en taalkunde. Haar eigen onderzoek spitst zich toe op de verwerving van de grammaticaal complexe zin in het Engels en Frans als vreemde talen. Sinds 2019 is ze redactiesecretaris en eindredacteur van Karakter
  • Elke Brems (1971) is hoogleraar in de vertaalwetenschap en de Nederlandse taal en cultuur op de campus Brussel van de Letterenfaculteit van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich toe op de relatie tussen de Nederlandstalige cultuur en andere culturen (19de-21ste eeuw): hoe, waarom en wanneer steken cultuurproducten (zoals literatuur) grenzen over en hoe beïnvloeden culturen zo elkaar? Ze is daarnaast ook actief in de Nederlandstalige literaire wereld, als criticus, jurylid en adviseur.
  • Thomas Hertog (1975) is hoogleraar aan het Instituut voor Theoretische Fysica van de KU Leuven en lid van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie in Brussel. Zijn onderzoek spitst zich toe op de oerknal die hij bestudeert op basis van de snaartheorie – een speculatieve theorie die potentieel geldig blijft bij de oerknal waar begrippen als ruimte en tijd hun betekenis verliezen. Hij is ook stichter en hoofd van het Center for Gravitational Waves van de KU Leuven.
  • Rob Lavigne (1976) is professor verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven als hoofd van het Laboratorium voor Gentechnologie (departement Biosystemen). In zijn onderzoek legt hij zich toe op de ontwikkeling van nieuwe antibacteriële strategieën en microbiële biotechnologische toepassingen, geïnspireerd door bacteriële virussen. Op internationaal vlak is hij momenteel voorzitter van de International Society for Viruses of Micro-organisms.
  • Giovanni Samaey (1978) is sinds 2011 verbonden aan het departement Computerwetenschappen van de KU Leuven, afdeling Toegepaste Wiskunde en Numerieke Analyse. Van 2013 tot 2018 was hij lid van de Jonge Academie. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en de analyse van nieuwe methodes om simulaties uit te voeren van systemen van grote aantallen interagerende deeltjes en vindt toepassingen in de modellering van tumorgroei (de deeltjes zijn dan cellen), polymeercomposieten, energie uit kernfusie (met atomen en ionen als deeltjes), verkeersstromen (met voertuigen), en sociale interacties tussen mensen.
  • Stéphane Symons (1981) is hoofddocent in de cultuurfilosofie en esthetica aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Zijn onderzoek spitst zich toe op negentiende en twintigste eeuwse continentale wijsbegeerte, met een bijzondere interesse voor de Frankfurt School en het naoorlogse, Franse denken.
  • Hylke Vandenbussche is professor in de internationale economie aan de KU Leuven. Ze is tevens verbonden aan het onderzoeksdepartement van de Nationale Bank van België en trad op als adviseur voor de EU-commissie. Haar onderzoeksinteresses liggen bij handel op bedrijfsniveau en de rol van vraag, input-outputkoppelingen, wereldwijde waardeketens en de interactie ervan met handelsbeleid.
  • Lukas Van Oudenhove (1976) is psychiater en hoofddocent-onderzoeksprofessor aan het Translational Research Center for Gastrointestinal Disorders (TARGID) van de KU Leuven, waarbinnen hij het Laboratory for Brain-Gut Axis Studies (LaBGAS) leidt. Zijn onderzoek focust op het complexe communicatiesysteem tussen het maagdarmstelsel en de hersenen, en de impact van dit systeem op humane psychobiologie. Hij ontving in 2021 een Consolidator Grant van de European Research Council om zijn translationeel mechanistisch onderzoek naar de impact van onze darmbacteriën en hun metabolieten op stress- en angstresponsen verder uit te bouwen.
  • Pieter Vermeulen (1980) is hoofddocent Amerikaanse literatuur aan de KU Leuven, waar hij ook de interuniversitaire master literatuurwetenschappen coördineert en lid is van de Onderzoeksraad. Zijn huidige onderzoek gaat vooral over de hedendaagse Engelstalige roman, over de globale circulatie van literatuur en over de plaats van literatuur in de medical en de environmental humanities. Zijn meest recente monografie heet Literature and the Anthropocene.
  • Bram Vervliet (1976) is sinds 2018 hoofddocent biologische psychologie aan de KU Leuven. Na een verblijf als Marie-Skłodowska-Curie fellow aan Harvard Medical School (Boston) keerde hij als BOF-onderzoeksprofessor terug naar de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Hij onderzoekt de psychobiologie van angst bij mens en dier, met een specifieke focus op de mechanismen waarmee nieuwe angsten aangeleerd worden en onterechte angsten afgeleerd. Dit onderzoek draagt bij tot het versterken van bestaande behandelingen voor angststoornissen.